ส่วนประกอบของรถไฟฟ้า

ส่วนประกอบของรถไฟฟ้า
1 มอเตอร์ (Motor)
รถไฟฟ้ามีมอเตอร์อย่างน้อยหนึ่งตัว ขึ้นอยู่กับขนาดและประสิทธิภาพ กำลังของมอเตอร์อยู่ในช่วง 15-200 kw ตัวอย่างเช่น รถซีดานสี่ล้อ ใช้มอเตอร์ขนาด 48kW (65HP)
2 ชุดแบตเตอรี่ (Battery Set)
ชุดแบตเตอรี่จะจ่ายพลังงานที่จำเป็นเพื่อให้มอเตอร์ทำงาน การชาร์จจะเกิดขึ้นเมื่อรถเบรค (มอเตอร์จำทำงานในโหมดปั่นไฟคืนกลับ) และต่อเข้ากับสถานีชาร์จประจุไฟฟ้า แบตเตอร่มีขนาดโดยประมาณ 5 ถึง 90 kWh แรงดันระหว่าง 300 – 500 V
3 ชาร์จเจอร์ (Charger)
ชาร์จเจอร์ เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับจากสถานีชาร์จประจุไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรง และจำกัดค่ากระแสในช่วงรีบเร่ง ไปสู่ค่าสูงสุดที่ยอมรับได้จากทั้งสายเคเบิ้ลและสถานีประจุไฟฟ้ารวมกัน
4 ช่องรับการประจุ (The Charging inlet)
รถที่ติดตั้งจากผู้ผลิตอาจมีช่องรับการประจุหนึ่งหรือสองช่อง ขึ้นอยู่กับความต้องการในการประจุ
@อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีช่องรับหนึ่งช่องสำหรับการประจุแบบปกติ (normal) และอีกช่องสำหรับประจุแบบเร่งด่วน (accelerate) จากเครือข่าย AC
@ช่องสำหรับการประจุที่สอง มีไว้สำหรับสถานีชาร์จแบบเร่งด่วน
แบตเตอรี่และระยะทาง ระยะทางของรถที่วิ่งได้ขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ สไตล์การขับขี่ สภาพถนน และการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ไฟหน้า แอร์ เป็นต้น
เอื้อเฟื้อข้อมูลจาก Schneider ชาร์จเจอร์สำหรับรถไฟฟ้า eBikr.com 081-7501311 บริการติดตั้งชาร์จเจอร์รถไฟฟ้าด้วยชาร์จเจอร์จาก Schneider

ส่วนประกอบของรถไฟฟ้า